Meaning of the Poem'Việt Nam đất nước tuyệt vời,
Nhân tài Đất Việt rạng ngời năm châu'

translates to
'Viet Nam, my sweet motherland, the talents you possess extend across five continents [a poetic replacement for 'the world'.]'